Paimion kaupunki logo

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.1.2022: Lakiluonnos lausunnoille: yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta tulossa uusi hakukierros

Kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta järjestetään uusi hakukierros. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kustannustukilakiin ehdotetuista muutoksista lausuntoja 3.2. 2022 mennessä. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn helmikuun alussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2022, jonka jälkeen yrityksillä olisi mahdollisuus hakea tukea Valtiokonttorista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritysten määräaikaisesta kustannustuen annetun lakia sulkemiskorvauksen ja kustannustuen osalta.  Sulkemiskorvauksella kompensoidaan koronapandemian hallintaan liittyvien sulkemismääräysten ja yleisötilaisuuksien kieltämisen aiheuttamia vahinkoja yritystoiminnalle. Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä. Suurten yritysten osalta on käynnissä erillinen valmistelu. Isojen yritysten tuki vaatii EU-notifioinnin. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella.

Muista rajoituksista kärsineiden toimialojen ja yritysten korvauksia koskevaa kustannustukea koskevat määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta. Pykälän aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet syksyltä 2021. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä kuitenkin siten, että tuki kohdistuisi myöhempään tukikauteen ja vertailukausi olisi niin ikään määritelty uudelleen. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 20 prosenttiin.

Tukien suuruudet vastaisivat määrältään ja menettelyltään pitkälle nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määriteltäisiin uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat poiketa aiemmista. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa viimeistään 1.10.2021 alkaen. Korvausten yhteenlaskettu konsernikohtainen maksimi olisi 2,3 miljoonaa euroa.

Kaikkiin koronatukiin vaikuttaa EU:n valtiontukipoikkeusten kesto, jotka päättyvät 30.6.2022.

Eräät opetus- ja kulttuuriministeriön–hallinnonalan toimijat ja mm. kulttuurilaitokset eivät ole EU-yritystukilainsäädännössä tarkoitettu taloudellista toimintaa ja näiden tukien ulkopuolella siltä osin. Näitä varten on valmisteilla OKM:n tukipaketti.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732

https://tem.fi/-/lakiluonnos-lausunnoille-yritysten-kustannustuesta-ja-sulkemiskorvauksesta-uusi-hakukierros?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje%2028*1*2022&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-4186751-75423684-2246871-2